avaluacio-professor

D06_06 AVALUACIÓ DEL PROFESSOR/A

Per avaluar la qualitat de la nostra formació és necessària la vostra opinió com a alumne/a, sobre els nostres formadors.

Cal que respongueu a totes les preguntes amb la resposta que considereu més adequada i ajustada a la realitat. Al final del qüestionari disposeu d’un espai on podreu escriure aquelles observacions que considereu necessàries per a la millora del nostre treball. 

Aquest qüestionari es anònim.

1. El domini de la matèria que ha impartit és:*
2. La claredat d’expressió a l’hora d’exposar teoria i pràctica és:*
3. L’ús de diferents tipus d’activitats per facilitar una millor comprensió és:*
4. El suport per resoldre les dificultats que sorgeixen durant la formació és:*
5. La informació rebuda sobre el sistema d’avaluació ha estat :*
6. L’animació a participar i a treballar en equip ha estat:*
7. La relació entre docent i alumnes ha estat:*
8. En termes general, la teva valoració del/la docent és:*