MP0029: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (OF20210027 6.2)

0
 • Període d'inscripció
  • TANCAT
 • Convocatòria:
  • 2021
 • Curs promogut i subvencionat per:
  • Consorci per a la Formació Continua de Catalunya - Generalitat de Catalunya

Pla d'activitats

 • Desenvolupar intervencions dirigides a les activitats de la vida diària de l'usuari i col·laborar en la millora i/o el manteniment de la seva autonomia.
 • Comunicar-se amb les persones de l'equip interdisciplinari, d'acord amb els canals establerts per la institució.
 • Fer la condícia de les persones dependents i respectar l'ordre i la higiene del seu entorn.
 • Desenvolupar les habilitats de suport a la ingesta de l'usuari, d'acord amb les prescripcions donades.
 • Efectuar la neteja i desinfecció dels materials d'ús comú.
 • Administrar medicaments per les diferents vies (oral, rectal o tòpica).
 • Acompanyar els usuaris en el marc de les seves activitats dins de la institució
 • Aplicar les tècniques de comunicació per afavorir d’aquesta manera les relacions socials dels usuaris amb problemes de comunicació.
 • Participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions establertes en el centre de treball. 

Requisits d'accès

 • Haver superat, amb avaluació positiva, la resta de mòduls del Certificat de Professionalitat SSCS0208 en Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials (MF1016_2, MF1017_2, MF1018_2, MF1019_2).

IMPORTANT

El Mòdul de Formació Pràctica s'iniciarà, en un termini no superior, a quatre mesos naturals des de la finalització de l'últim mòdul formatiu.

Exempcions

Estaran exempts de realitzar aquest mòdul les persones que acreditin una experiència laboral de al menys tres mesos amb un mínim de 300 hores treballades en total,  durant els últims cinc anys transcorreguts fins a la data de la sol·licitud d'exempció, sempre i quan aquesta experiencia es correspongui amb les capacitats recollides en el mòdul de formació pràctica.

Com formalitzar la inscripció?

És imprescindible presentar a les nostres oficines (Sersa Girona · C. Empúries, 39 de Girona) la següent documentació: 

 • Copia del DNI o NIE
 • Copia de la capçalera de l’última nòmina y la Vida Laboral (si estàs en actiu) o de l'últim rebut d’autònoms (si ets autònom/freelance) o del Document de Demanda d’Ocupació -DARDO- (si estàs a l’atur)
 • Documentació acreditativa d'assistència amb aprofitament dels mòduls formatius realitzats del Certificat de Professionalitat SCSS0208 Atenció Sociosanitària a persones dependents en Institucions Socials .

No s’acceptaran sol·licituds que no es presentin amb la documentació pertinent.

SERSA es reserva el dret d'anul·lar qualsevol curs que no hagi assolit un mínim de participants.

Curs subvencionat per:

Consorci per a la Formació Continua de Catalunya
Consorci per a la Formació Continua de Catalunya