Formació contínua per a treballadors/res

La formació contínua és la formació professional per a l'ocupació (àmbit laboral) adreçada a persones treballadores en actiu.

La FORMACIÓ CONTINUA PER A TREBALLADORS OCUPATS té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l’exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat.

L'oferta ha d'atendre les necessitats no cobertes per la formació programada per les empreses i s'ha de desenvolupar de manera complementària a aquesta mitjançant programes de formació que incloguin accions formatives que responguin a necessitats de caràcter tant sectorial com transversal, així com les específiques de les persones treballadores del règim d'autònoms i de l'economia social.

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya impulsa i gestiona programes de formació, tant sectorials com transversals, i altres programes de qualificació professional com l’acreditació de competències professionals o les accions de suport de la formació.

Programes de formació de caràcter transversal

Estan constituïts per accions formatives dirigides a l’obtenció de competències transversals a diversos sectors de l’activitat econòmica per donar resposta a les tendències identificades i afavorir l’ocupabilitat i la mobilitat intersectorial dels treballadors.

Programes de formació de caràcter sectorial 

Estan constituïts per accions formatives dirigides a la formació de les persones treballadores amb la finalitat de desenvolupar formació d’interès general per a un determinat sector i per a satisfer necessitats específiques de formació del mateix.

També ha de facilitar l'obtenció de Certificats de Professionalitat i del reconeixement efectiu de les competències adquirides per l’experiència laboral.

SERSA, SCCL realitza cursos subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya amb fons del Ministerio de Trabajo y Economía Social - SEPE.

NORMATIVA:

  • ORDRE TSF/30/2020, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
  • RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022, per la qual s'obre la convocatòria de 2022 dels programes de formació professional per a l'ocupació, d'especialitats de l'oferta de formació no formal, per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 648938).

SERSA, SCCL realitza cursos subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya amb fons del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

NORMATIVA:

  • ORDRE TSF/30/2020, d'11 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
  • RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2022, per la qual s'obre la convocatòria de 2022 dels programes de formació professional de caràcter transversal, d'especialitats de l'oferta de formació formal, per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 648941).