SUPRESSIÓ DE LA TAXA PER L’EXPEDICIÓ DELS TÍTOLS DE CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

17/01/2022
Sersa Formació

NOTA INFORMATIVA 01/2022

RELATIVA A LA SUPRESSIÓ DE LA TAXA PER L’EXPEDICIÓ DELS TÍTOLS DE CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT I ACREDITACIONS PARCIALS ACUMULABLES.

Us informem que, amb l’aprovació i publicació de la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, sha suprimit la taxa per a lexpedició dels títols dels certificats de professionalitat i acreditacions parcials acumulables. Aquesta llei ha entrat en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el dia 1 de gener del 2022.

És per això que, les sol·licituds d’expedició de títols de certificats de professionalitat i acreditacions parcials acumulables que es sol·licitin amb data de registre posterior a 31 de desembre de 2021, ja no sels hi aplicarà la taxa per a la seva expedició.

Per això, durant un temps conviuran aquells expedients de sol·licitud de certificats de professionalitat i acreditacions parcials acumulables, encara no resolts, de data anterior al 2022, en que els sol·licitants encara se’ls hi aplicarà la taxa per a l’expedició (a menys que el sol·licitant tingui dret a l’exempció per pertànyer a un dels col·lectius que en tenen el dret), juntament amb expedients de sol·licituds de certificat de professionalitat, presentats ja en data posterior al 31 de desembre de 2021, els quals ja no se’ls hi aplicarà una taxa.