Cartera de serveis

CARTA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA A DOMICILI

QUI SOM

SERSA SCCL és una cooperativa d’iniciativa social i de treball associat, que té com a finalitat de prestar serveis d’assistència social.

SERVEIS QUE OFERIM

SAD: servei d’atenció a domicili per a persones que necessiten suport assistencial de manera temporal o permanent.

  • SAD de responsabilitat pública.
  • SAD de responsabilitat privada.

Poden anar vinculats a la llei de la dependència.

COMPROMISOS

ObjectIus d’atenció en funció de les necessitats de cada usuari, especificats en el contracte/fitxa de servei, PIA, etc.

COM MESUREM COMPROMISSOS

Es mesuren amb enquestes de satisfacció periòdiques, visites de control telefòniques o presencials a domicili.

NORMATIVA

  • Llei 12/2007
  • Decret 205/2015
  • Decret 69/2020
  • Conveni col·lectiu d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya núm. 79001525011999
  • Estatus Socials de la Cooperativa

GESTIÓ QUEIXES I SUGGERIMENTS

Disponibilitat de fulls de queixes i suggeriments a disposició de la família/usuaris, i incorporació al procés de millora contínua.

ACCESSIBILITAT

  • Horari oficina presencial, telefònica i email, de 8:00 a 15:00h, dilluns a divendres.
  • Servei d’urgències telefònica de 7:00 a 22:00h de dilluns a diumenge.
  • Visites a domicili periòdiques (matí i/o tarda)