Projectes socials

 

Renda mínima d'inserció (RMI)

 

Definició:

La renda mínima d'inserció és una acció de solidaritat de caràcter universal envers els ciutadans i ciutadanes amb greus dificultats econòmiques i socials amb el propòsit d'atendre les necessitats bàsiques per viure en societat, amb els recursos convenients per mantenir-se i per afavorir-ne la inserció o la reinserció social i laboral.

La renda mínima d'inserció es gestiona mitjançant la Comissió Interdepartamental, que actua com a òrgan de direcció i coordina les funcions del Departament d'Empresa i Ocupació, del Departament de Benestar Social i Família i del Departament d'Ensenyament. Aquesta Comissió està formada per nou vocals, nomenats pel/per la conseller/a d'Empresa i Ocupació a proposta de cadascun dels departaments següents:

 • Quatre en representació del Departament d'Empresa i Ocupació.
 • Un en representació del Departament de Benestar Social i Família.
 • Un en representació del Departament de Justícia.
 • Un en representació del Departament d'Ensenyament.
 • Un en representació del Departament d'Economia i Coneixement.
 • Un en representació del Departament de la Presidència.
Objectius:

La Renda Mínima d'Inserció assoleix els seus objectius mitjançant l'elaboració d'un Pla Individual d'inserció i Reinserció social i laboral (PIR) que pot comprendre l'aplicació coordinada de totes o algunes de les accions següents.

Accions:

1 - Prestació econòmica de l'RMI i ajuts complementaris. La finalitat de la prestació econòmica és atendre les necessitats d'aliments i subsistència. La seva quantia depèn de les càrregues familiars de la persona perceptora, té un caràcter periòdic i està subjecta al desenvolupament correcte del PIR. En determinades situacions familiars i/o laborals, s'afegeixen a aquesta prestació uns ajuts complementaris.

2 - Accions d'informació i orientació. Comprenen accions d'informació i orientació per tal que les persones afectades sàpiguen fer ús dels serveis que normalment es poden obtenir de les administracions, de la iniciativa social i de la xarxa comunitària.

3 - Suport personal a la integració social. Constitueixen aquesta intervenció les actuacions que tenen per objecte ajudar els beneficiaris a superar situacions de desestabilització personal i familiar que són causa de la seva manca d'integració social.

4 - Suport a la formació d'adults. Les accions de formació d'adults consisteixen en proporcionar formació instrumental i bàsica encaminada a la inserció o reinserció social i a la realització personal.

5 - Accions de suport per a la col·laboració cívica. Es tracta d'accions destinades a fomentar l'autoestima i la integració dels destinataris en l'àmbit comunitari.

6 - Prestacions d'urgència i rescabalament. Des del moment que la diagnosi de cada cas permet preveure la incorporació d'una persona o unitat familiar a un pla individual de reinserció i comença la seva elaboració, aquesta persona o unitat familiar ha de rebre les prestacions d'urgència i rescabalament a càrrec de les administracions locals corresponents.
La concessió d'aquestes prestacions no implica necessàriament l'aprovació del Pla Individual de Reinserció.

7 - Suport a la inserció laboral. Un dels objectius primordials de la Renda Mínima d'Inserció és la inserció laboral dels seus destinataris. Les persones que s'acullen a aquesta prestació es comprometen a seguir un itinerari d'inserció personalitzat tenint en compte les circumstàncies personals de cada unitat familiar. S'han definit les actuacions relatives a la realització d'itineraris d'inserció sociolaboral adreçades a persones acollides a la renda mínima d'inserció, mitjançant l'elaboració d'un pla individual d'inserció que combini diferents tipus d'accions de caràcter integral.

Competències del Departament d'Empresa i Ocupació en l'RMI

Les competències exercides per la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom consisteixen en l'impuls de les mesures actives d'inserció laboral per a les persones acollides a l'RMI, així com el pagament de les prestacions econòmiques. La participació de la Direcció General abasta els següents aspectes:

 • Participació en la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció, el Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d'Inserció i l'Òrgan Tècnic Administratiu. L'Òrgan Tècnic Administratiu executa els acords de la Comissió Interdepartamental i actua com a òrgan de suport de la Comissió en l'exercici de les seves funcions de coordinació, de gestió i de seguiment de l'RMI. Està dotat d'equips d'assessorament tècnic de caràcter multidisciplinar, descentralitzats territorialment, les funcions dels quals són valorar les sol·licituds i els projectes de PIR presentats i formular les propostes de resolució corresponents. Aquests equips estan subjectes a les instruccions de la Comissió Interdepartamental, especialment pel que fa al compliment dels terminis que preveu la normativa reguladora del procediment de concessió de l'RMI.
 • Gestió de les accions i subvencions per a la inserció laboral de les persones acollides a l'RMI:
  • Itineraris d'inserció i les corresponents subvencions; subvencions a les empreses d'inserció i les entitats col·laboradores d'inserció per a la contractació de destinataris de l'RMI; i subvencions a projectes d'autoocupació.
  • Subvencions per a la contractació i manteniment per part d'empreses d'inserció de tècnics d'acompanyament a la inserció i a la producció.
 • Pagament de la prestació econòmica de l'RMI.
Prestació econòmica de la renda mínima d'inserció (RMI)