Política de Calidad

La Direcció de SERSA Formació, manifesta que constitueix la seva voluntat empresarial i objectiu prioritari prestar la màxima atenció en cadascuna de les activitats que executem, en cada decisió que adoptem i en cada acció que realitzem.

Aquesta Política de Qualitat es defineix dins el propòsit de l’organització, que és la prestació de serveis de formació de qualitat, i dins el context de l’organització i recolzant la seva direcció estratègica establint les directrius associades i esdevenint el marc per l’establiment d’objectius de qualitat per a cadascuna d’elles.

Aquesta filosofia s’assumeix en cadascun dels departaments de SERSA Formació acomplint fidelment els següents principis:

  • Plena satisfacció dels nostres clients, oferint un servei que satisfaci les seves expectatives. Per aquest motiu, enfoquem les nostres accions a identificar, avaluar i definir els requisits del client, les seves necessitats i expectatives, amb l’objectiu de satisfer-les.
  • Controlar de manera sistemàtica tot i cadascun dels factors rellevants dels que depèn la Qualitat dels nostres serveis.
  • Motivar en matèria de qualitat a tots els nostres col·laboradors.
  • Complir totes les especificacions, normes, requisits legals o altres establerts.
  • Fomentar la comunicació entre els nostres treballadors.
  • Potenciar la Millora Continua del Sistema de Gestió de la Qualitat establint indicadors de rendiment, seguiment, medició, anàlisi i avaluació dels mateixos, així com el plantejament d’objectius de la qualitat i millora en les funcions i nivells pertinents de l’organització.

 

Aquesta Política de Qualitat proporciona un marc de referència per establir i revisar els objectius de la qualitat.

La Direcció es compromet a difondre, fer entendre i aplicar la nostra política a tots el nivells de l’organització, proveïdors i tercers que tinguin relació amb SERSA Formació (parts interessades pertinents), amb l’objectiu de complir amb les línies establertes, estant a disposició per a tot aquell que desitgi consultar-la.

 

A Girona, 10 d’agost 2020

Josep Moreno Martin

President del Consell Rector